12 mars 1558

I Gustav Vasas registratur från 1558 kan följande öppna brev läsas:

[…] Förskrifft för Jachim Homodt till Esbiörnn Perssonn, att han tilstäder honum uthlöpe medh thett skep, han frachtett haffver, dogh icke medh the varer, som förbudhne ähre.
Till Christoffer Ribbingh, att han förhandler medh menige mann udi Dagzbergh, Styresta, Tingstada, Thåby, Kudhby, Konungzsunda, Furingstadh, Stenby, Aå, Ny, Hershamer och Huseby sochner, att the här effter göre theris åhrlige dagxverckenn till Brånes

Stockholm den 12 mars.

Öpett breff för her Larens Olai, scholemestere uthi Gäffle, opå twå lester spannemål, tvådelenn kornn och tredingenn rogh, vedh Tolffta sochen i Tierpenn och Wesslandz sochnn i Rodenn till enn behageligh tidh.

Stockholm den 13 mars.
Öpett breff för Anders målere opå enn gårdh, benempdh Åhultt i Muncketorpz sochnn udi Snäffvingz häredtt, qvit och frij för alle utlager till enn behageligh tidh.
Öpett breff för Peder Olsonn, att hann må besittie och bruke ett K. M:ttz hemenn, benempdh Ekeby på Fougdöönn, och göre affradh ther aff […]

Vasaskolans historia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *